Hacked by REDHAT (Kizil Þapkalý Hackerlar)

Nus ile uslanmayani etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanin hakki Redhack\'tir!

Herþeye Sustuk Ama kimseye boyun eðmedik. Ama artýk Kova taþtý. SUSMUYACAÐIZ ! HAYKIRACAGIZ FAÞÝZM\'E ÝNAT Herþey Yeni baþlýyor REDHAT Diriliyor !

Ezilen ve Cefakar Halkýn Hizmetinde Varolmanýn Onuru Ýle Sözlerimize Baþlamak Ýsteriz. Devrimci Halkýn Mücadelesinde yýllardýr süren kan kusturma politikasýna þahit olmus nice neslin uðruna Tam da burada Ve Hep dimdik Ayakta Duracaðýmýzýn Bilincine Varsanýz Ýyi Edersiniz.. Nede güzel söylemiþ Che.\'
Bir þeyi yapmak için onu çok sevmelisiniz, Bir þeyi sevmek için ona delicesine inanmalýsýnýz...
Bir sevdaya vurulduk yoldaþ Davamýz daða taþa kanla yazýlmýþ Alýn yazýmýz haline gelmis bu sevda..

Gözlerimizin önünde giden nice MAHÝR lerin, DENÝZ lerin öyküsü bu. Direnin Zulme,Haksýzlýða Emperyalizme Direnin Faþistlere Direnin Onurlu, namuslu olmanýn tek yolu zulme karþý savaþmaktýr. Gel Yoldaþ Gel Sevdaya Gel Özgürlüðe Gel Coþkular Ýçinde Karþýlacaklar seni Yiðitler.. Maskeler Düþecek Er yada Geç Farkýna varýyorlar Varacaklar O sýrtýnýzý yasladýðýnýz insanlar Arkanýzdan Býçaklayacak. Fikirlerimizi Öldürmeye Çalýþýrken Kalemimizin Mürekkebinde Boðulacaksýnýz. Korkunuz Olmaya Devam edeceðiz Yeterki Ýsmimizi An! Zirvede Olmamýza gerek Yok Biz Zaten Dillerdeyiz..... Halký galeyana getiren bizlermiþiz gibi bir yanýlgý içerisindeler. Aksine bizler halkýn düzeni varolsun isteriz Sað, Sol olaylarýnýn Tarihte kimler tarafýndan kýþkýrtmalar sonucu halký karþý karþýya getirerek halkýn güçlenmesi önlenmiþ Kenan Evren gibi Avrupanýn Kuklasý olan meclislere sýðýnmýþ kravatlý densizlerin Siyaset ve Din Olgularýnýn ardýna sýðýnarak Bizlere çamur atmasý durumu bihayli Komik. Ýþin Ýçerisine Birde Vatan Kelimesini sokmaktan kendisini alýkoyamamýþlar. Vatan Hainisiniz Diyerek Terör örgütüsünüz diyerek Karalama operasyonlarýný sürdürmüþ. Medya kuruluþlarýna sansür getirip her horoz kendi çöplüðünde öter misali her yapýyý Sahiplenerek þanslarýný zorlamaya devam ediyorlar.Kör sanýyorlar bizleri yada anlamýyor belliyorlar lakin aksine düzenbazlýklarýný ve kirli yüzlerini öyle net görüyoruzki. içler acýsý durumdalar. Hakkýmýzda Açýlan Davalar mý? Kimin umrunda.. Bizlere duyulan Kin mi? Kimin umrunda.. Halkýn Bizlere duyguduðu hoþgörü ve sevgi ile yoðurulmus Davamýzý Sonuna kadar taþýyacaðýz. Babalarýmýzýn, Bacýlarýmýzýn, Dedelerimizin Sorgusuz sualsiz Katlediliþi Hapishane köþelerinde gördüðü iþkenceleri unutmayacaðýz. Unutturamayacaksýnýz. Ört pas edemeyeceksiniz. Haklýyýz Kazanacaðýz Tarihi. !

\"HerHacked by REDHAT (Kizil Þapkalý Hackerlar)
Wyne-ArtizAmca-RedVukuat-CoinLow-Sys666-RedWarrior

whackerizm@gmail.com

Destekçi Gruplar Redhack - Comrade Hackers

Diðer Yoldaþlarýmýz Kızıl Tekir - Soldier

Ve..: ek$i - uludag - inci - kotu - anarsist - zeykur ve tum muhalif, \"insan gibi insanlara\" selam olsun..

Sivas\'in failleri halen aramizda!

2 TEMMUZ 1993

Unutmadik, Hesabini Soracagiz!

Sivas Katliami\'nin uzerinden Tam 16 yil gecti, Katliam, dillere peleseng edildigi gibi bir Alevi-Sunni cati$masi degildi. Mara$\'ta, Corum\'da daha once ya$adigimiz sinifsal saldirilar gibi bir sinifsal saldiriydi, gerici fa$istler tarafindan yapilan "alçakca" bir katliamdi! Gerici-fa$istlerin gunler oncesinde ba$ladiklari provakasyonlarin sonucu; 2 Temmuz 1993 gunu, 33\'u aydin olmak uzere 35 can katledilirken, bircok insanda yaraladi..
Katliamdan sonra gostermelik failler yurtdi$ina kacirilirken, asil failler korundu..

Oteli yakanlar ve otel yakilirken kitleyle beraber gerici slogan atan fa$ist dinci kanallarin sahipleri, bugun iktidar oldular.. Katilleri cok uzakta aramaya gerek yok, gercek katiller, failler yani ba$imizdadir..

Katiller Kim midir?

ABD 6 filo\'su 1969\'da devrimciler tarafindan denize dokulerken, 6. Filo\'yu kible alan, ve universiteler\'de "okula almayin fa$isttir" diye te$ir edilen 40 komitesinin uyesi T.C 11.Cumhurba$kani Abdullah Gul\'dur!

ABD\'nin yeminli u$agi, emperyalizmin sadik bekcisi, i$ci sinifinin ve Turkiye halklarinin du$mani, BOP padi$ahi T.C Cumhurbaþkaný Recep Tayip Erdogan\'dir!

Dinci gericiligin ve fa$izmin ikiz karde$ oldugunu manupule ederek, irkci fa$istleri koruyan kollayan ve 1960\'dan bu yana devrimci demokrat muhalif sesleri bastirmayi kendine gorev bilmi$ Darbecilerdir.!

ABD\'nin Ilimli islam projesinin ulkemizdeki savunucalaridir. Fethullah Gulen\'dir, Adnan Oktar\'dir, Harun Yahya\'dir Cuppeli Ahmet\'tir, Porno kafali sistem yalakasi yobazlardir.!

Katilleri ve failleri ba$ka yerde aramaya gerek yok, TBMM\'de bolca bulunmaktadir!
Ve bu katliami biz unutmadik, unutturmayacagiz.. Dost\'ta, du$manda biliyor ki:
HESABINI SORACAGIZ!

Not:Bu Bir Hack Giriþimi Deðildir. Sitenizde Açýk Vardýr Hostunuza Veya Sitenize Homepage Dýþýnda Zarar Verilmemiþtir. BU BÝR UYARI ÝNDEXSÝDÝR.En kýsa sürede Açýðýnýzý Kapatmanýz Tarafýmýzca Ricadýr.#redhat #redhack Birimizi durdurabilirsiniz fakat hepimizi asla..

Halk icin Hack
REDHAT / Kizil Þapkali Hackerlar
2014-2015
"zengin sinifin korkusuyuz, mutluyuz"

Kizil Þapkalý Hackerlar -RedLeaks.Blogspot.com #RedHat #RedHack
\"Her